کالیستو (Callisto)

در این حالت کارشناس روی یک سرویس از یک محصول خاص آموزش دیده و تخصص دارد و به صورت اختصاصی در اختیار آن محصول قرار می گیرد.
مزیت اصلی : تمرکز و تخصص کارشناس روی یک محصول خاص.
مورد استفاده : برای شرکت های که از حجم کاری خود مطلع بوده و محصول آنها پیچیدگی های اجرایی دارد.
 

آیو (IO)

در این حالت کارشناس روی کل سرویس های یک محصول خاص آموزش دیده و به صورت چرخشی در سرویس های مختلف آن محصول کار می کند.
مزیت : استفاده بهینه از منابع انسانی موجود.
مورد استفاده : برای شرکت هایی که از حجم کاری خود مطلع بوده و دارای پیک های کاری بسیار متفاوت هستند.
 

کارپو (Carpo)

در این حالت تعدادی کارشناس برای یک سرویس یک محصول تخصیص داده می شود که حجم واقعی کار غیر قابل پیش بینی می باشد.
مزیت : پویایی تخصیص کارشناسان
مورد استفاده : برای شرکت هایی که پیش بینی دقیقی از میزان حجم کاری پروژه های جدید ندارند.
 

متیس (Metis)

در این مدل سرویس. مشتری و شرکت از تمامی سرویس های Customer Experience بهره مند خواهند شد که این موارد همگی در این صنعت جدید و اختصاصی خواهند بود و صد البته مشتری تجربه ای را احساس خواهد کرد که هیچ شرکتی مشابه آنرا نخواهد دید. در این مدل، تیم پیتام تجربیات مشتری شما را بررسی و آنالیز خواهد نمود و در نهایت با ارائه و اجراء پکیج Customer Experience تجربه مشتری شما را از شرکتتان بهبود خواهد بخشید.
× سوالی دارید؟