تحلیل داده در مرکز تماس

تحلیل داده در مرکز تماس – افزایش بهروه‌وری کارشناسان و رضایت مشتری

پشت هر KPI و معیاری در مرکز تماس انگیزه‌ای وجود دارد که باید به درستی درک شده و مورد استفاده قرار گیرد. تتحلیل داده در مرکز تماس و گزارش‌گیری‌های متنوع باید همزمان با گسترش خدمات مرکز تماس انجام شود.

ادامه مطلب