آشنایی با نرم‌افزارهای مورد نیاز در مرکز تماس

نرم‌افزار CRM

برخی از ویژگی‌های نرم‌افزار CRM:

سیستم هوش تجاری (BI)

سیستم هوش تجاری پیتام شامل ویژگی‌های زیر می‌شود:

سیستم مدیریت فرآیند (BPMS)

این سیستم با هدف مدیریت و بهبود فرآیندهای مرتبط با خدمات مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد:

سیستم IVR

سیستم IVR هوشمند شامل ویژگی‌های زیر می‌باشد: