مدیریت اوج ترافیک

مدیریت اوج ترافیک در مرکز تماس و چگونگی افزایش کیفیت

مدیریت اوج ترافیک در مرکز تماس و چگونگی افزایش کیفیت کمپین های بلک فرایدی، کمپین های یلدا، کمپین های نوروز، تعداد حجم تماس ها و ارتباط مشتریان با ما ...

ادامه مطلب